Menter Caerdydd

Nod Menter Caerdydd ydy sicrhau cyfleoedd cymdeithasol i drigolion Caerdydd a thu hwnt i  ddefnyddio’r Gymraeg tu allan i oriau ysgol a’r gweithle, codi ymwybyddiaeth am yr iaith a chynnig cymorth a chefnogaeth am y Gymraeg i ddysgwyr neu drigolion di-gymraeg y Ddinas.

Erbyn hyn mae bron i 40,000 yn ymwneud â gwasanaethau Menter Caerdydd drwy gydol y flwyddyn.  Mae’r Gymraeg ar dwf yn ein prifddinas ac mae’r iaith i’w chlywed fwyfwy ar y stryd ac yn ein cymunedau.  Mae cynnydd yn y niferoedd o blant, pobl ifanc ac oedolion sy’n siarad a dysgu Cymraeg yng Nghaerdydd a galw cynyddol am gyfleoedd cymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg yn y Sir.

Rydym yn gwireddu ein gwasanaethau drwy weithio mewn partneriaeth gyda nifer helaeth o fudiadau Cymraeg lleol a Chenedlaethol yn ogystal â phartneriaid di-Gymraeg. Mae Menter Caerdydd wedi ei chyllido gan grant Llywodraeth Cymru, Cyngor Caerdydd, Cyngor Celfyddydau Cymru a’r Loteri.


Mae’r Fenter yn weithgar yn y meysydd isod:

– Pecyn wythnosol Cymdeithasol i Ddysgwyr. 
– Cyfleoedd Hamdden a Chelfyddydol i Deuluoedd. 
– Amserlen dysgu anffurfiol wythnosol i Oedolion yn y Brifddinas
– Trefnwyr Tafwyl - Gŵyl Gymraeg Caerdydd
– Prif Bartner Yr Hen Lyfrgell – Canolfan Gymraeg Caerdydd
– Rhaglen Hyfforddiant o gyrsiau wedi eu hachredu trwy gyfrwng y                       Gymraeg i drigolion Caerdydd

– Clybiau wythnosol Hamdden a Chelfyddydol i blant drwy’r Gymraeg yng         Nghaerdydd. 
– Cyfleoedd Chwarae am ddim yn ystod cyfnodau gwyliau ysgol mewn             ardaloedd difreintiedig
– Cynlluniau Gofal gwyliau drwy’r Gymraeg i blant 4 – 11oed
– Gweithdai amrywiol i blant yn ystod gwyliau’r ysgol. 
– Cyfleoedd gwaith a gwirfoddoli drwy’r Gymraeg i bobl ifanc a myfyrwyr


sian@mentercaerdydd.cymru
Chief Executive Menter Caerdydd

llinos@mentercaerdydd.cymru
Tafwyl Organiser

029 2068 9888
www.tafwyl.cymru