GWASANAETHAU eraill


Nod Menter Caerdydd yw sicrhau cyfleoedd cymdeithasol i drigolion Caerdydd a thu hwnt i ddefnyddio’r Gymraeg tu allan i oriau ysgol a’r gweithle, codi ymwybyddiaeth am yr iaith a chynnig cymorth a chefnogaeth i ddysgwyr a thrigolion di-Gymraeg y ddinas.

Erbyn hyn, mae bron i 40,000 ym ymwneud â gwasnaethau’r Fenter yn flynyddol. Mae’r Gymraeg ar dwf yn ein prifddinas ac mae’r iaith i’w chlywed fwyfwy ar y stryd ac yn ein cymunedau. Mae cynnydd yn y niferoedd o blant, pobl ifanc ac oedolion sy’n medru’r Gymraeg yng Nghaerdydd a galw cynyddol am gyfleoedd cymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg yn y ddians.

Mae gwrando ar lais y gymuned wrth wraidd ein gwasanaeth, a datblygiadau fel                                                                                                                                                                  Yr Hen Lyfrgell a Tafwyl yn ganlyniad i ddyhead pobl Caerdydd i weld y Gymraeg                                                                                                                                                                yn mynd o nerth i nerth.

www.mentercaerdydd.cymru

02920 689888


gwasanaethau cyfieithu

 

Yn Yr Hen Lyfrgell mae gan Gaerdydd Ddwyieithog dîm cymwys ac ymroddgar o gyfieithwyr sy’n cynnig gwasanaethau cyfieithu i Gyngor Dinas Caerdydd a’i phartneriaid a sefydliadau cysylltiedig.

Maent yn cynnig gwasanaeth cyfieithu testun llawn ar gyfradd o £75 am bob 1,000 o eiriau i bartneriaid a ffrindiau yr Hen Lyfrgell ac £80 am bob 1,000 o eiriau i unrhyw gleientiaid cymwys eraill. Mae pob un o'u cyfieithwyr yn aelodau o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru.

Cyfieithu ar y Pryd
Mae Caerdydd Ddwyieithog hefyd yn cynnig gwasanaeth cyfieithu ar y pryd o’r                                                                                                                                                    Gymraeg i’r Saesneg ar gyfer digwyddiadau, cynadleddau, cyfarfodydd a chyfweliadau.                                                                                                                                                       Y prisiau yw:
£2 am bob clustffon
£30 yr awr (8yb-6yh)
£40 yr awr (ar ôl 6yh neu ar y penwythnos)

Gallwch hefyd drefnu llogi offer cyfieithu ar y pryd.

I gael rhagor o wybodaeth am Gaerdydd Ddwyieithog cysylltwch â Caerdydd-Ddwyieithog@caerdydd.gov.uk / 02920 872527


mela

CEFNOGAETH CYFATHREBU A CHYSYLLTIADAU CYHOEDDUS

Ydych chi'n gwmni bach neu mawr, preifat neu gyhoeddus ac angen cefnogaeth cyfathrebu a chysylltiadau cyhoeddus?

Mae mela yn asiantaeth cyfathrebu dwyieithog sydd â phrofiad eang o gefnogi cleientiaid mewn ystod o sectorau cyhoeddus a phreifat gydag amrywiaeth o wasanaethau gan gynnwys cysylltiadau cyhoeddus, creu cynnwys digidol, ymgyrchoedd hyrwyddo a newid ymddygiad, marchnata, hyfforddi cyfryngau, cyfryngau cymdeithasol, cynhyrchu fideo a sain, cyfathrebu corfforaethol, cyfathrebu argyfwng, materion cyhoeddus, digwyddiadau.

Mae mela yn dîm o gyfathrebwyr creadigol â chefndir mewn newyddiaduraeth, gwleidyddiaeth a’r cyfryngau. Gyda swyddfa yng Nghaerdydd mae eu gwaith a’u cysylltiadau yn ymestyn drwy Gymru, y DU a thu hwnt.

Mae pob aelod o dîm mela yn rhugl yn y Gymraeg ac maent yn falch o fedru cynnig gwasanaeth o'r radd flaenaf yn Gymraeg, yn Saesneg ac yn ddwyieithog. Ers sefydlu yn 2010, maent wedi arbenigo mewn cefnogaeth i sefydliadau sy'n hyrwyddo a defnyddio'r iaith Gymraeg.

www.mela.cymru

02920 229993